Diplome in magisteriji

Poleg tem na tej strani so dobrodošle tudi vaše lastne ideje. Predlagam, da se oglasite na govorilnih urah ali da se pogovorimo po video povezavi. Najavite se po elektronski pošti. Moji trenutni predlogi so povečini raziskovalne naloge s področij strojnega učenja in obdelave naravnega jezika. Motivacija za praktične naloge so povečini realni problemi, s katerimi se soočajo slovenska ali tuja podjetja in organizacije. Naloge so predlagane za več stopenj študija, vendar bodo dejanska količina dela, zahtevnost in obseg tematike prilagojeni stopnji študija.


Razlaga odločitev modelov strojnega učenja za besedila s protiprimeri / Counterfactual explanations for machine learning models on textual data

Pri strojnem učenju je za mnogo problemov poleg dobre napovedne točnosti pomembna tudi razlaga napovedanih odločitev. Npr. v medicini zdravniki ne bodo zaupali napovedi globoke nevronske mreže, da je pri nekem pacientu velika verjetnost srčne aritmije, če jim ne znamo pojasniti, kako je model prišel do takšne napovedi. Eden od načinov razlage napovedi modela za dani primer je generiranje čimbolj podobnega protiprimera, za katerega je klasifikacija drugačna. Obstoječe načine razlage napovednih modelov s protiprimeri boste prilagodili za besedila, kjer je generiranje protiprimerov nekoliko drugačno, in preizkusili na nekaj klasifikacijskih nalogah.Razlaga globokih nevronskih mrež s predznanjem / Explanations for machine learning models based on background knowledge

Globoke nevronske mreže so trenutno najuspešnejši napovedni model na mnogih področjih rabe strojnega učenja. Ena njihovih težav je netransparentnost, ki pa je za nekatera področja ključna.  Obstoječi načine razlage napovednih modelov razlagajo posamezne odločitve na nivoju vhodnih podatkov (npr. pikslov ali izraza posameznih genov), kar je za človeka neinformativno. Preizkusili boste nov pristop, ki bo že med gradnjo napovednega modela z globokimi nevronskimi mrežami skrbel tudi za usklajenost s predznanjem in s tem omogočil človeku bolj razumljivo razlago. Preizkusili boste eno od potencialno zanimivih področij za tovrstne razlage, kot so genetski podatki v biologiji in medicini, slike ali jezikovni podatki.


Razumevanje danega klasifikacijskega problema na podlagi podkonceptov / Understanding classification problems using subconcepts

Klasifikacijski modeli strojnega učenja ločijo med vnaprej definiranimi razredi. Ti razredi pa večinoma niso monolitni in so sestavljeni iz podkonceptov, npr. pri napovedovanju okvar pri stroju imajo te mnogo možnih vzrokov, ki predstavljajo podkoncepte okvar. Želimo razviti metodo za boljše razumevanje danega problema, ki bo upoštevala obstoj podkonceptov, česar se obstoječe metode ne zavedajo. Obstoječe metode za generiranje razlag na nivoju primerov in celotnega koncepta boste nadgradili s podkoncepti, ki jih bomo določili glede na dano predznanje ali z gručenjem v prostoru razlag.

Ocenjevanje atributov v visokodimenzionalnih podatkih s pomočjo ansambelskega gručenja / Attribute evaluation of high-dimensional data using ensemble clustering

Težava ocenjevanja atributov na visokodimenzionalnih podatkih je, da so mere podobnosti primerov, ki temeljijo na razdaljah, nezanesljive. Težavo želimo odpraviti z bolj zanesljivim določanjem soseščine atributov, ki temelji na ansamblih algoritmov gručenja. Ti zmanjšajo varianco podobnosti primerov in bi lahko prispevali k boljšemu ocenjevanju kakovosti atributov v visokodimenzionalnih prostorih, ki se pojavljajo npr. v bioinformatiki in pri senzorjih. Idejo boste preizkusili na nekaj podatkovnih množicah in jo primerjali z drugimi znanimi metodami za ocenjevanje atributov.


Obdelava naravnega jezika  s pomočjo velikih jezikovnih modelov - več nalog / Classification based on large pretrained language models - several tasks

Veliki nevronski jezikovni modeli so danes najuspešnejši pristop k večini nalog obdelave naravnega jezika. Tipično uporabljajo nevronske mreže tipa transformer in so vnaprej naučeni za različne naoge (npr. napovedovanje manjkajoče besede) na velikih besedilnih zbirkah. Z njimi lahko uspešno predstavimo besede in večje besedilne enote (stavki, odstavku, dokumenti). Predstavitev v nevronski mreži je v bistvu ekvivalentna  preslikavi v visokodimenzionalni vektorski prostor s pomočjo sonastopanja v zbirki besedil. Takšne predstavitve ohranijo nekatere semantične lastnosti besedil, saj se besede s podobnimi pomeni in podobno rabo predstavljene podobno. Najbolj pogosto se za tako predstavitev uporabljajo modeli tipa BERT, RoBERTa in GPT, njihove slovenske inačice SloBERTa in CroSloEngual BERT ali mnogojezikovne inačice kot sta mBERT in XLM-R. Razvijamo različne izboljšave trenutnih predstavitev in njihove praktične uporabe. Za svojo nalogo boste izbrali enega od aktualnih problemov (nekaj jih je naštetih spodaj) in jih rešili s pomočjo sodobnih predstavitev jezika. Pristopi lahko naslovijo različne jezike, čeprav je večina podatkovnih množic, ki jih imamo na voljo, v angleščini ali slovenščini. Nekaj nalog:


Medjezikovni prenos modelov strojnega učenja - več nalog / Cross-lingual transfer of  machine learning models - several tasks

Nekatere od zgoraj naštetih jezikovnih nalog se lahko rešujejo tudi s prenosom znanja iz drugih jezikov, tipično angleščine, saj v manjših jezikih ne obstajajo dovolj velike učne množice, ki bi omogočale uspešno učenje. Ti pristopi uporabljajo večjezikovne inačice velikih jezikovni modelov. Izbrali boste enega od zgoraj naštetih problemov in jih skušali rešiti z medjezikovnim prenosom modelov strojnega učenja. Kot ciljni jezik boste uporabili slovenščino ali katerega od drugih jezikov z manj viri.

Zdravorazumsko sklepanje za boljše odgovarjanje na vprašanja /Commonsense reasoning for better question answering
Zdravorazumsko sklepanje (angl. commonsense reasoning) je pomembna komponenta sistemov umetne inteligence, ki omogoča, da se sistem smiselno odzove na vsakodnevne situacije, npr. da pozna delovanje človeške družbe (ko gre kdo s prijatelji na pivo) in naravnih zakonov (da sonce vzhaja zjutraj). Ena od pomanjkljivosti večine sodobnih modelov za obdelavo naravnega jezika je slaba podpora zdravorazumskemu sklepanju. Sistemi, kot je Comet, vsebujejo semantično mrežo, ki različne koncepte poveže z njihovimi posledicami. Sistem je preveden tudi v slovenščino in omogoča boljše zdravorazumsko sklepanje. Preskusili boste uporabo sistema Comet skupaj z velikimi vnaprej naučenimi jezikovnimi modeli na problemu odgovarjanja na vprašanja v slovenščini.

Konsistentnost jezikovnih modelov / Consistency of language models
  Moderni jezikovni modeli so naučeni tako, da glede na podani kontekst napovedujejo besedo, ki kontekst smiselno dopolnjuje. Če jezikovnemu modelu podamo pomensko enake kontekste in primerjamo napovedi, dobimo oceno konsistentnosti modela, ki je pomembna lastnost kakovostnih napovednih modelov. Cilj naloge je polavtomatsko ustvarjanje slovenske množice pomensko enakih kontekstov na podlagi angleške množice ParaRel in evalvacija konsistentnosti naprednih slovenskih in večjezikovnih modelov.