Sekcija za biologijo

V sekciji za biologijo želimo predstaviti nova obzorja znanstvene razlage življenja. Predstavitve naj bi segale od teoretičnih osnov preko ontogenetskih in evolucijskih raziskovalnih področij tja do fizioloških in biofizikalnih, ki presegajo zgolj molekularno pojmovanje organizmov. Spoštujemo spoznanja sodobne molekularne biologije, vendar si ne delamo utvar, da je s tem biologija prišla že do zadnjega možnega obzorja razumevanja življenja in organizmov. Zaradi mnogih še nerešenih problemov, kot tudi zaradi mnogih empiričnih dejstev, menimo, da je potrebno za popolnejše razumevanje, razlago in raziskovanje življenja seči v nadmolekularne ravni biološke organizacije. Pri tem vidimo ključno vlogo biološke koherence, ki se izraža zlasti na ravni endogenega bioelektromagnetnega polja, vendar zajema tudi druge organizmove ogranizacijske ravni. Naš pogled na življenje skuša biti tako predvsem emergentističen in holističen.

 

Biology Section

In the section for biology we wish to present new frontiers for the scientific explanations of life. The presentations should span from purely theoretical considerations through ontogenetic and evolutionary research fields upto physiological and biophysical that go beyond the molecular comprehension of organisms. We respect the findings of contemporary molecular biology, but we do not believe that thereby biology finally came to its last possible frontier of understanding life and organisms. Because of many as yet unsolved problems as well as many empirical facts, we think that for a deeper understanding, explanation and research of life we should tackle the supramolecular levels of biological organization. In this respect we see the essential role of biological coherence, which is expressed mainly on the level of the endogenous bioelectromagnetic field, but may comprise also other levels of the organism. Our view of life is therefore emergentist and holistic.

 

Sekcija za komplementarno medicino

V sekciji za komplementarno medicino (KM) bomo obravnali:

 

Complementary Medicine (CM) Section

In the Complementary Medicine section the presentations should be about:

 

Sekcija za evolucijsko psihologijo in biopoetiko

Sekcija Evolucijska psihologija in biopoetika je namenjena predstavitvi evolucijskih vidikov uma in umetniške kreativnosti. K sodelovanju ste vabljeni raziskovalci z raznih področij, ki se ukvarjate z evolucionističnimi razlagami človeškega vedenja oziroma z naturalističnim pristopom k interpretaciji umetnosti – pri čemer je razpon zares širok, saj sega vse od molekularne in teoretske ravni biologije, pa skozi razna področja, ki se ukvarjajo s psiho na ravni posameznega organizma, in vse do nadorganizmske ravni oziroma študij z družbenih in humanističnih področij. Vse te, zraven pa še druge, neimenovane oblike in pristopi k temu transdisciplinarnemu področju, so nadvse dobrodošle.

Eden izmed pomembnih ciljev te konference kot celote je ta, da se na njej ne bo zbrala le ta ali ona homogena skupina strokovnjakov z nekega področja, malone povsem ločenega od drugih, marveč organizatorje zanima tudi množina in raznolikost – in to ne le rahlo različnih vidikov, marveč tudi samih diskurzov in celo paradigem, ki zadevajo tukajšnjo temo. Evolucijska psihologija in biopoetika je ena (lahko rečemo tudi: sta dve) izmed njih. Želimo si, da bi bila zastopana ustrezno svoji trenutni poziciji, tako v kakovostnem kot v količinskem smislu; in da bi lahko pridobila tudi čimveč svežih idej, tako iz lastnega področja kot iz drugih, sosednjih, ki so se doslej zdela morda nekoliko preveč oddaljena.

 

Evolutionary Psychology and Biopoetics Section

Evolutionary psychology and Biopoetics section of the conference will be dedicated to the evolutionary aspects of mind and of artistic creativity. Scholars from various disciplines dealing with evolutionary views of human behavior and/or naturalistic interpretation of arts, and ranging from molecular and theoretical levels of biology, throughout the various fields dedicated to the psyche at the level of an individual organism, to the superorganismic level and various types of societal studies and humanities – all these and others that find yourselves interested in this transdisciplinary area are most welcome to participate.

One of the important features of this whole conference that we intend to accomplish is that it is not going to be just another meeting of the group of scholars within any one homogenous mainstream, almost totally separated from others; what is of interest to the organizers is also the multiplicity and variety – not just of slightly different aspects but of discourses and even paradigms that deal with the hereby relevant topics. Evolutionary psychology and Biopoetics is one (or shall we say two) of them. We wish it to be represented according to its current merit, both in quality and quantity terms, and to be able to gain fresh insights both from inside and from the neighbouring fields that may have seemed too far away – so far.

 

Sekcija za mejne pojave kognicije

V okviru sekcije bomo obravnavali pojave, ki jih trenutno znanost še ne zna modelirati in razložiti, lahko pa meri in preučuje posledice teh pojavov. Med te pojave sodijo telepatski prenosi informacije in/ali (bio)energije na daljavo, meditacija, kolektivna zavest in duhovna doživetja, jasnovidnost in drugi neobičajni (oz. še nerazloženi) pojavi in doživetja. Obravnavali bom različne pristope k merjenju, analiziranju in preučevanju posledic teh pojavov, kot npr. snemanje bioelektromagnetnega polja (aure) s Kirlianovo kamero in preučevanje sprememb tega polja pod različnimi vplivi ter opazovanje kliničnih, fizioloških, biokemijskih in fizikalnih sprememb na telesih in objektih pri teh pojavih. Obravnavali bomo tudi možne hipoteze, ki poskušajo razlagati te pojave, kot tudi hipoteze, ki špekulirajo, da znanstveno razlaganje teh pojavov ni možno ali da so zgolj utvara.

 

Borderline Phenomena of Cognition Section

In this section we shall discuss the phenomena for which contemporary science has no satisfactory model or explanation. However, we are able to study the effects of these phenomena. Such phenomena are telepathic transfer of information and/or (bio)energy on distance, meditation, collective consciousness and spiritual experiences, clairvoyance, and other unusual and as yet scientifically unexplained phenomena and experiences. We shall discuss various approaches to measure, analyse, and study the effects of these phenomena, such as e.g. recording the bioelectromagnetic field (aura) with Kirlian cameras and studying the changes of this field in various conditions, and studying of clinical, physiological, biochemical, and physical changes on bodies and objects during these phenomena. We shall discuss also the hypotheses which try to explain those phenomena, as well as the hypotheses which speculate that a scientific explanation is not possible or that they are only an illusion.